voki-toki ili toki-voki

Piše se voki-toki.

Od engleskog walkie-talkie.