varilac ili varioc

Piše se varilac.

Sonant se menja u na kraju sloga kod imenica na ac dobijenih od radnih glagolskih prideva (osim u nominativu jednine i genitivu množine): varilac-varioca, žetelac-žeteoca, mislilac-mislioca, čitalac-čitaoca, posetilac-posetioca, ronilac-ronioca, gledalac-gledaoca.