tesniji ili tešnji

Piše se tešnji.

Komparativ od prideva tesan glasi tešnji a superlativ najtešnji.