Sokićka ili Sokićeva

Piše Sokićeva.

Pošto su ženska prezimena (osim onih na a) nepromenljiva, ako se pišu samostalno, bez imena ili neke druge odredbe u ženskom rodu, od njih se prave prisvojni pridevi na -ka ili -eva da bi se mogla menjati: Sokićka ili Sokićeva, Mladenovićka ili Mladenovićeva, Ivićka ili Ivićeva, Hadžipešićka ili Hadžipešićeva.  
U savremenom jeziku razlika u nastavcima nema veze sa pripadnošću žene mužu ili ocu, jer žena nikome ne pripada, a ne označava ni udatu ili neudatu ženu.
Sokićeva je uobičajeno a Sokićka se koristi u familijarnom govoru i ponekad sa negativnom konotacijom.