šifri ili šifara

Piše se i jedno i drugo.

Imenice čija se osnova završava na dva ili tri suglasnika grade genitiv množine na dva načina: umetanjem nepostojanog a i završnim dugim a (šifara) ili dugim i bez vokalizacije nepostojanog a (šifri). Neke imenice ženskog roda imaju u genitivu množine dubletne nastavke: šifri šifara.