sad ću ili saću

Piše se sad ću.

Glagolske enklitike (ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će) ne mogu se spajati sa predlozima.
Saću je dativ i lokativ od imenice saće.