novenbar ili novembar

Piše se novembar.

Od latinskog novem što znači devet. To je bio deveti mesec u starom rimskom kalendaru.
Stari slovenski naziv je studeni (hladni, ledeni).