navi ili navij

Piše se navij.

U imperativu glagola koji se u trećem licu množine prezenta završavaju na ju piše se j, jmo, jte: navij-navijmo-navijte, navijaj-navijajmo-navijajte, pij-pijmo-pijte, pevaj-pevajmo-pevajte, čekaj-čekajmo-čekajte.