mitinzi ili mitingzi

Piše se mitinzi.

Nominativ množine od imenice miting (od engleskog meeting) glasi mitinzi.

Alternacija g:z (sibilarizacija) vrši se u nominativu množine imenica koje se završavaju na -g: parking-parkinzi, trening-treninzi, doping-dopinzi, Viking-Vikinzi i sl.