krilce ili krioce

Piše se i jedno i drugo.

Oblik sa očuvanim l na kraju sloga krilce običniji je u svakodnevnom govoru dok oblik sa izmenjenim l u o krioce pripada slikovitom izrazu. Ovo dvojstvo imamo u još nekim deminutivima na ce: grlce i groce, vrelce i vreoce.