korespodencija ili korespondencija

Piše se korespondencija.

Od latinskog correspondentia što znači pisanje pisama, dopisivanje, prepiska.
Onaj koji piše je korespondent a ona koja piše je korespondentkinja.