kasnojesenji ili kasno jesenji

Piše se kasnojesenji.

Prvi deo pridevskih i imeničkih složenica kasno- piše se spojeno: kasnojesenji, kasnonoćni, kasnocvetna, kasnobarokni, kasnoantička, kasnosrednjovekovna, kasnolegalac.