izvinuti (se) ili izviniti (se)

Piše se i jedno i drugo ali sa različitim značenjem.  

Glagol izviniti (se) potiče iz ruskog (u korenu mu je imenica krivica, vina, koju nalazimo i u reči vinovnik, krivac) i znači ne uzeti za zlo, ne zameriti, oprostiti; zamoliti da se nešto ne uzme za zlo, zatražiti oproštaj, menja se: izvinim (se), izviniš (se), izvini (se), izvinimo (se), izvinite (se), izvine (se) u prezentu; izvinio sam (se), izvinila sam (se) u perfektu i izviniću (se), izvinićeš (se) u futuru I.
Trebalo bi svima da se izviniš. Moraju se izviniti zbog svog ponašanja.
Glagol izvinuti (se) ima u korenu praslovenski glagol *viti (od indoevropskog korena  *weyh1, plesti) i znači saviti (se), izviti (se), izdići (se); iščašiti, uganuti. Menja se: izvinem (se), izvineš (se), izvine (se), izvinemo (se), izvinete (se), izvinu (se) u prezentu; izvinuo sam (se), izvinula sam (se) u perfektu i izvinuću (se), izvinućeš (se) u futuru I.
Polako, izvinuste mi ruku. On izvinu obrvama. Moraju se izvinuti ako hoće sve da vide.