izuzetci ili izuzeci

Piše se izuzeci.

U nominativu množine nekih imenica gube se suglasnici t i d ispred cčćđ (zato što ovi glasovi u prvom svom delu sadrže elemente glasova t i d). Takve su imenice: podaci (od podatci), gubici (od gubitci), napici (od napitci), domoroci (od domorodci), preci (od pretci), počeci (od početci), dodaci (od dodatci), dobici (od dobitci), pregraci (od pregradci), oci (od otci).
Sve ove imenice u nominativu jednine i genitivu množine imaju nepostojano a: izuzetak-izuzetaka, podatak-podataka, gubitak-gubitaka, napitak-napitaka, domorodac-domorodaca, predak-predaka, početak-početaka, dodatak-dodataka, dobitak-dobitaka, pregradak-pregradaka, otac-otaca (uz očeva).