inauguracija ili inauguracia

Piše se inauguracija.

Od latinskog inauguratio označava svečano uvođenje u dužnost, položaj (obično vladara), ustoličenje; svečano dodeljivanje zvanja, titule, promocija.
Istorijski, u starom Rimu ispitivanje volje bogova od strane sveštenika (augura) koje prethodi mnogim javnim aktima i svečanostima.
Ako se osnova u latinskom završava na samoglasnik onda se dodaje j: inauguracija kao abdikacija, inkubacija, salivacija ili divinizacija.