idalje ili i dalje

Piše se i dalje.

Skraćeno i d.
I tako dalje skraćeno itd. Oba pri nabrajanju.
je proklitika, reč koja nema svoj akcenat nego čini akcenatsku celinu sa rečju iza sebe. Ako ta reč ima silazni akcenat (dalje) proklitika ga može prevući na sebe. Objedinjeni izgovor i dalje sa akcentom na i još ne znači da se radi o složenici. Značenje novog spoja mora biti makar malo izmenjeno. Iako se izgovara kao akcenatska celina piše se rastavljeno.