i jedan ili ijedan

Piše se i jedno i drugo.

Ijedan, ijedna, ijedno piše se spojeno kad znači ikoji, ikakav: bez ijedne pare u džepu. Odvojeno se piše u izrazima sa pojačanim značenjem (i služi za isticanje): i jedan i drugi, i jedan jedini. Kada se upotrebljava sa predlozima u zavisnim padežima piše se rastavljeno: i o jednoj, i sa jednim.   Predlog bez ih ne razdvaja: bez ijednog druga.