dvorištem ili dvorištom

Piše se dvorištem.

Dvorište je imenica srednjeg roda koja se menja po prvoj vrsti. Instrumental jednine ovih imenica ima nastavak om ili em. Koji će biti zavisi od suglasnika ispred nastavka. Imenice čija se osnova završava na bilo koji prednjonepčani suglasnik (j,lj,nj,ć,đ,š,ž,č,dž), suglasnike c i r i suglasničke grupe st, št, zd, žd imaju u instrumentalu jednine nastavak em.