drati ili derati

Piše se i jedno i drugo.

Pravopis beleži oba glagola, drati (derem) i derati (derem) kao varijante, s tim što drati upućuje na derati. Formant der ovde se iz prezentske proširio i na infinitivnu osnovu.
Slično je i sa glagolima: ždrati (žderem) i žderati (žderem), odrati (oderem) i oderati (oderem), izdrati (izderem) i izderati (izderem) i sl.