brijem se ili brijam se

Piše se (o)brijem se.

Promena glagola brijati se u prezentu glasi: ja se brijem, ti se briješ, on se brije, mi se brijemo, vi se brijete, oni se briju.
Svršeni glagol obrijati menja se u prezentu: obrijem-obriješ-obrije-obrijemo-obrijete-obriju, a u perfektu obrijao sam, obrijao si, obrijao je, obrijali smo, obrijali ste i obrijali su .