bezžični ili bežični

Piše se bežični.

Prvo je izvršeno jednačenje po mestu tvorbe (zubno z izjednačilo se sa prednjonepčanim ž) od bez i žični dobili smo bežžični. Dva ista suglasnika svode se na jedan (jedan se gubi) i dobijamo: bežični, bežična, bežično, bežični, bežične, bežična.