ambasadoru ili ambasadore

Piše se i jedno i drugo.

Imenice muškog roda čija se osnova završava sonantom u obliku vokativa mogu imati ili u: ribare i ribaru, gospodare i gospodaru, poštare i poštaru, konobare i konobaru.
Izuzetak su imenice car i Lazar koje imaju samo e: care, Lazare.