jer ili jel

Piše se jer.

Jer je uzročni veznik koji pokazuje odnos uzroka prema posledici i vezuje uzročnu zavisnu rečenicu sa glavnom rečenicom. Nije došao jer se razboleo.

Je l' je skraćeno od je(ste) li. Je je enklitički oblik glagola jesam (biti) a li je upitna rečca. Je l' (da li je) jasno? Da jer (zato što) smo pročitali prethodni pasus.