Najnovije

žirovi ili žirevi

Piše se žirovi.

Nominativ množine od imenice žir glasi žirovi: žir-žira-žiru-žir-žire-žirom-žiru u jednini i žirovi-žirova-žirovima-žirove-žirovi-žirovima-žirovima u množini.

Alternacija o:e je asimilacija (jednačenje) vokala zadnjeg reda (tvrdog o) sa vokalom prednjeg reda (mekim e) prema artikulaciji mekih suglasnika (j, lj,nj, ć, đ, č, ž, š): gaj-gajevi, kralj-kraljevi, panj-panjevi, broć-broćevi, smuđ-smuđevi, mač-mačevi, muž-muževi, miš-miševi.

Sonant r je u nekim slučajevima bio mek pa imamo alternaciju u rečima sir-sirevi ili čir-čirevi, ali mnogo češće do alternacije ne dolazi: vir-virovi, hir-hirovi, pir-pirovi, mir-mirovi, zbir-zbirovi i sl.