Najčešće

koje ili ko je

Piše se i jedno i drugo ali sa različitim značenjem.

Koje je upitno-odnosna zamenica u srednjem rodu (koji-koja-koje): Dete koje plače treba presvući.
Ko je upitna zamenica, a je je enklitički oblik trećeg lica jednine glagola jesam: Ko je sledeći?