Najčešće

videćemo ili vide ćemo

Piše se videćemo.

Buduće vreme (futur I) kod glagola koji se završavaju na ti može imati dva oblika: prost i složen.
Prost: videću, videćeš, videće, videćemo, videćete, videće.
Složen: ja ću videti, ti ćeš videti, on će videti, mi ćemo videti, vi ćete videti, oni će videti.