smejao se ili smejao se je

Piše se smejao se.

Kod povratnih glagola iza povratnog se ne upotrebljava se enklitički oblik pomoćnog glagola je u trećem licu jednine perfekta.